ALV seizoen 2019-2020

27 maart 2021 13:45


Het is al jaren een goed gebruik, en statutair ook de afspraak, om zo rond november als vereniging het voorgaande seizoen af te sluiten met een Algemene Ledenvergadering. (ALV)
Dit is niet gelukt en is tot op heden ook niet mogelijk.

Seizoen 19-20 was een bijzonder seizoen. De ALV kon na dit seizoen niet doorgaan door de toen geldende coronamaatregelen. We namen ons voor deze te verplaatsen naar februari, wellicht dat het dan wel kon, maar dat bleek ook niet het geval. Het is nu eind maart en fysiek vergaderen is nog steeds niet mogelijk.

Wel zouden we graag het afgelopen seizoen afsluiten, zodat het bestuurlijk vizier helemaal op ‘dit seizoen’ en de toekomst kan.

Achter de schermen, voor zover daar sprake van is in deze tijden, is er gewerkt aan de administratieve afsluiting van het seizoen. De jaarverslagen zijn opgesteld door de secretarissen van bestuur en jeugdbestuur. De financiële cijfers zijn opgemaakt door onze penningmeester en ter beoordeling voorgelegd aan de kascontrolecommisie. Wat rest is de ALV zelf.

Het moderne alternatief is uiteraard om helemaal digitaal te vergaderen. Als bestuur hebben we dat overwogen en besloten om niet te doen. De drempel om aan de ALV deel te nemen zou te hoog kunnnen zijn voor specifiek de leden die juist betrokken zijn bij het wel een wee van de vereniging buiten het veld en daarom de ALV bezoeken. We kiezen daarom voor een hybride oplossing.

De stukken behorende bij de vaste agendapunten die normaliter sowieso eenrichtingsverkeer zijn tijdens de ALV plaatsen we hier voor u ter inzage. Wij bieden u de mogelijkheid om de financiële cijfers over vorig seizoen in te zien en we praten u bij over de stand van zaken van de bestuursverkiezingen.

Kortom, beschouw het bovenstaande als de opening en per regulier agendapunt van onze ALV bieden wij onderstaand de volgende alternatieve oplossing.

 

Notulen ALV 2018-2019

Deze zijn hier te vinden.

Voor op of aanmerkingen hierop kunt u zich wenden tot de secretaris via secretaris@hssc61.nl.

Jaarverslag secretaris

Deze is hier te vinden.

Jaarverslag jeugdbestuur

Deze is hier te vinden

Kascontrolecommissie

De commissie bestond dit jaar uit Kees Kooyman, Christiaan den Braber en Daniëlle Baars.

Men heeft de financiële stukken gecontroleerd en geen onrechtmatigheden geconstateerd en stelt voor de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

Er worden complimenten verstrekt voor de wijze waarop de penningmeester de financiële stukken van de vereniging heeft samengesteld.

Leden die zelf inzage in de financiële cijfers willen, normaal gesproken mogelijk voorafgaand aan de vergadering, willen we hiervoor de gelegenheid bieden. Mocht u hier gebruik van willen maken, kunt u dat aangeven bij de voorzitter via voorzitter1@hssc61.nl. Deze cijfers delen we niet digitaal dus hiervoor zullen we een afspraak met u inplannen. Dit biedt dan ook de gelegenheid om vragen over deze cijfers te stellen aan onze penningmeester Ad Interim.

Vaststelling contributie.

Het bestuur stelt voor de contributie voor seizoen 2020-2021 ongewijzigd te laten.

Bestuursverkiezing

Hoofdbestuur.

Aftredend en herkiesbaar is bestuurslid Commerciële zaken Mark Timmer. Er hebben zich voor deze functie geen tegenkandidaten gemeld en Mark is hiermee dus herkozen.

Aftredend en niet herkiesbaar is Aart Stijsiger, bestuurslid velden en materialen. Het bestuur heeft Eip Aantjes bereid gevonden zich verkiesbaar te stellen. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en hiermee is Eip verkozen. Welkom Eip!

Aftredend en niet herkiesbaar is ook Dennis Hennipman, penningmeester. Voor de functie van Penningmeester is nog geen kandidaat en er staat dus een vacature open. Het bestuur in overleg met enkele leden voor het opzetten van een financiële commissie. Het idee is dat er namens deze nieuwe commissie ook iemand zitting neemt in het bestuur als penningmeester. Dennis is bereid gevonden tot die tijd zijn werkzaamheden ‘Ad interim’ voort te zetten, waarvoor wij hem uiteraard bijzonder erkentelijk zijn.

Jeugdbestuur.

Aftredend en niet herkiesbaar is Alwin Kortlever als bestuurslid materialen in het jeugdbestuur. Het bestuur heeft Steven de With bereidt gevonden deze vacature in te vullen. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en Steven is hiermee verkozen. Welkom Steven!

Rondvraag

U kunt vragen hebben voor het bestuur. U kunt zich ten alle tijden richten tot de bestuursleden met vragen of opmerkingen. Wilt u specifiek in het kader van de ALV en de gekozen oplossing hiervoor een vraag stellen aan het bestuur, dan kunt u dit doen via de voorzitter. (voorzitter1@hssc61.nl)

 

Op basis van bovenstaande in combinatie met de mogelijkheden om stukken in te zien indien gewenst en de gelegenheid om vragen te stellen, willen we de ALV over seizoen 19/20 hiermee als verleden tijd beschouwen. 

Tot snel op Het Plein!

Namens het bestuur,

Frank

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!