Cookie beleid HSSC'61

De website van HSSC'61 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Bestuursreglement

   (concept voorstel bestuursvergadering d.d. maart 2015)

 BESTUURSREGLEMENT ‘ALCOHOL OP “HET PLEIN’

 Preambule

 In overweging nemende dat:

 sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’;

 • in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen beheer, aangesloten bij een door NOC*NSF erkende sportbond;
 • de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
 • het bestuursreglement regels bevat, die als doel het waarborgen van verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine hebben;
 • in het bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen, die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

 heeft het bestuur van v.v. H.S.S.C. 61 het bestuursreglement ‘Alcohol op “Het Plein’ vastgesteld.

 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen

 Artikel 1 - Begripsbepalingen

 Alcoholhoudende dranken:

 • Onder zwak-alcoholhoudende drank dient het volgende te worden verstaan: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.
 • Onder sterke drank dient te worden verstaan: gedistilleerd met minimaal 15% alcohol.
 1. Sociale Hygiëne:
 • Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In het clubhuis gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
 • Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van het clubhuis.

3.    Leidinggevenden:

Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevende. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne, en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij geven onmiddellijke leiding aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden in de kantine.

4.    Kantinevrijwilliger:

Een vrijwilliger die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamheden in de kantine uitvoert.

Artikel 2 - Wettelijke bepalingen

 Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

 1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 2. Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 3. Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in het clubhuis worden opgehangen.
 4. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de aspirant-koper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
 5. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 6. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap.
 7. Het is verboden personen toe te laten in het clubhuis die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen. Deze personen zullen uit het clubhuis worden verwijderd.

Artikel 3 - Vaststellen en wijzigen

1.     Het bestuur van v.v. H.S.S.C. ‘61 heeft het bestuursreglement ‘Alcohol op “Het Plein”’ vastgesteld.

2.     Het bestuursreglement is ter toetsing voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van de drank- en horecavergunning. Het bestuursreglement is gelijktijdig met de afgegeven drank- en horecavergunning in werking getreden.

 Paragraaf 2 - Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4 – Aanwezigheid leidinggevende, kantinevrijwilliger en afschrift reglement

Op de momenten dat in het clubhuis alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een kantinevrijwilliger die een instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd.

 1. Een kopie van het bestuursreglement  “Alcohol op “Het Plein” is aanwezig in de kantine.

 Artikel 5 - Huis- en gedragsregels
1.
 .     Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken;

2.     Het is niet toegestaan om in de kantinegekochte alcoholhoudende drank elders  te gebruiken dan in de kantine of op het terras;

3.     Uitgangspunt is dat jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie geen alcohol drinken.

4.     Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.

5.     Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan ‘100% Bob, 0% op’. Hierbij zijn de belangrijkste noties: ‘Geen alcohol drinken als je nog moet rijden’ en ‘Maak als het kan een Bob-afspraak’.

 1. Uitgangspunt is dat leidinggevenden en kantinevrijwilligers  (in de zin van artikel 1) geen alcohol drinken gedurende hun bardienst.
 2. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals ‘happy hours’, en ‘meters bier’ zijn in de kantine niet toegestaan;

8.     Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die, in het algemeen goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank;

9.     Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende, kantinevrijwilliger of bestuurslid uit de kantine verwijderd.

Artikel 6 - Openingstijden en schenktijden

De openingstijden van het clubhuis zijn conform de drank- en horecavergunning.

Elke dag niet langer dan van 8.00 tot 02.00

 1. Er wordt alleen alcohol geschonken op tijdstippen zoals genoemd in de drank- en horecaverordening van de gemeente Zederik  

Artikel 7 - Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcohol schenken voor kantinevrijwilligers.

 Voor de kantinevrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:

 1. Zij zijn tenminste 16 jaar oud;
 2. Zij hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd;
 3. Zij staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd;
 4. Zij zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).

 

Een online instructie verantwoord alcoholschenken kunnen kantinevrijwilligers verkrijgen via de website van een sportbond of via www.nocnsf.nl/IVA . Daarnaast kan een terzake deskundige ook een instructie geven aan kantinevrijwilligers.. Een kopie van de certificaten IVA of een registratielijst van de kantinevrijwilligers die de instructie gevolgd hebben dient in het clubhuis aanwezig te zijn.

 Artikel 8 - Voorlichting
1.Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3)en huis- en gedragsregels worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen

2.Het bestuur onderschrijft de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken van de STIVA. In deze code staan regels omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

Artikel 9 - Handhaving, klachtenprocedure en sancties

Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.

 1. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de kantinevrijwillger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
 2. Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente.

 Paragraaf 3 - Paracommercie-bepalingen

 Artikel 10 - Toegelaten horeca-activiteiten

 De v.v. H.S.S.C. ‘61 oefent slechts horeca-activiteiten uit met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. De club oefent geen horeca-activiteiten uit ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur ziet hierop toe.

De horeca-activiteiten worden door de voetbalclub slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de club in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.

Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de voetbalclub jegens niet bij de vereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend in rechtstreeks verband met de activiteiten van de voetbalclub binnen het kader van haar doelstelling.
Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal het clubhuis en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de vereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.

Geen reclame mag worden gemaakt door de vereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.

Opgemaakt d.d. januari 2015

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!